من با محدود کردن اینترنت مخالفم. قدمی بردارید:
اطلاعات بیشتر